Priser

Advokatfirmaet følger advokatforeningens retningslinjer for salærfastsettelse. 

Våre priser fastsettes ut fra advokatens kompetanse, sakens art og kompleksitet, samt resultat. Timesatsen vil variere fra kr. 1085, - til kr. 1900, - pluss mva. På våre spesialfelt er timeprisen kr 2.500 pluss mva. Timeprisen avtales i hver enkelt sak ved inngåelse av oppdragsavtalen. 

Gratis avklaringsmøte / konsultasjon

Hvis du lurer på om du har behov for advokat, om saken dekkes av fri rettshjelp, om den dekkes av forsikring, om det er grunnlag for et oppdrag, eller andre lignende spørsmål, så kan du enten sende inn og forespørsel via vårt kontaktskjema eller ringe vårt sentralbord og be om å få snakke med advokaten. Slike avklarende samtaler er gratis og er nyttige for å avklare om det er behov for rettshjelp. Ring oss på telefon 625 22555, eller send et kontaktskjema, så vil vi normalt ta kontakt i løpet av arbeidsdagen.

Fri rettshjelp

I saker om fri rettshjelp og saker med rettshjelpsforsikring dekker klienten egenandel i samsvar med statens satser og forsikringsselskapets vilkår. I sivile saker hvor det innvilges fri rettshjelp, vil det offentlige dekke alt eller det vesentligste av advokat-utgiftene. Dette gjelder for visse sakstyper og for klienter som ikke har for høy inntekt og formue. Advokaten vil undersøke disse mulighetene i hvert enkelt tilfelle.

Straffesaker

I straffesaker og barnevernssaker vil det i de fleste tilfelle være det offentlige som dekker utgiftene til advokat.

Rettshjelpsdekning via forsikringer

I en del tilfeller vil klientens forsikringsselskap dekke det mest av advokatutgiftene gjennom en såkalt retts-hjelpdekning i forsikringsavtalen. Dette følger av de fleste boligforsikringer, men også av en rekke andre type forsikringer knyttet til spesielle forhold som bil, reise o.l.

Personskade

I saker som gjelder personskade ved trafikkulykker, yrkesskade- og yrkessykdom tilbyr firmaet og gratis konsultasjon og gjennomgang av saken. I saker som advokaten anbefaler å videreføre, betales ikke salær av klienten, men kreves dekket etterskuddsvis gjennom utbetalt erstatning og ved dekning fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap.

Overgrep og vold

I alle saker som gjelder seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, brudd på besøksforbud eller tvangsgifte gis det gratis møte med advokat.

Vi hjelper deg!
Gratis sakvurdering 24/7.

    © Advokatfirmaet Heen
    Utviklet av:
    pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram