Personskade

Kontakt

Har du fått en personskade etter ulykke eller på annen måte, kan du ha rett på økonomisk erstatning for tapet du blir påført ved skaden.

Personskader må følges opp i to ulike deler som skjer parallelt. Den ene siden er overfor forsikringsselskapet/skadevolder, den andre overfor trygdemyndighetene. For at du skal ha krav på erstatning må de alminnelige erstatningsrettslige vilkårene være oppfylt:

Ansvarsgrunnlag

Etter hovedregelen i norsk rett kreves det at noen må kunne bebreides for skaden. For noen skadetyper er det innført objektivt grunnlag, det vil si at det ikke kreves at noen kan bebreides for skaden. Et eksempel er ved yrkesskader, hvor yrkesskadeforsikring skal utbetales på objektivt grunnlag.

Årsakssammenheng mellom skaden og ulykken

Det må være både faktisk og rettslig sammenheng mellom skadelidende handling og skaden som er oppstått. Her oppstår det ofte uenigheter i praksis. Overfor forsikringsselskapet er det derfor også viktig at skaden følges opp hos lege, og at all informasjon noteres i legejournalen. Dette vil kunne belyse spørsmålet om årsakssammenheng.

Økonomisk tap

Man må dokumentere at man har lidt et økonomisk tap som følge av skaden.
Flere ulike typer økonomisk tap kan være aktuelle:

  • Økonomisk tap i form av utgifter grunnet skaden
  • Lidt inntektstap
  • Fremtidig inntektstap
  • Fremtidige utgifter
  • Ménerstatning
  • Forsørgertap

Yrkesskade

Dersom arbeidstaker skades på jobb, kan skaden karakteriseres som en yrkesskade. Ved yrkesskade har du krav på erstatning. Dette kan du få forsikring som arbeidsgiver er pliktig å tegne etter Lom om yrkesskadeforsikring. Slik forsikring skal utbetales uten hensyn til hvem som er skyld i skaden.

Erstatningsutmålingen ved yrkesskader er delvis standardisert. Det skal likevel tas en konkret vurdering av det enkelte tilfellet før den endelige erstatningssummen fastsettes. Det er svært viktig at det meldes fra om yrkesskaden til både forsikringsselskap og NAV så fort som mulig etter at skaden har inntruffet. Vi anbefaler at du så raskt som mulig tar kontakt med advokat i denne prosessen, slik at alle nødvendige frister i prosessen overholdes.

© Advokatfirmaet Heen
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram