Barnevern

Kontakt

Barnevernet har et ansvar for å se til at barna som vokser opp i Norge får tilstrekkelig god omsorg.

Barnevernet kan gjøre alvorlige inngrep i en familie, og det er derfor viktig at foreldre ber om bistand i prosessen hvor barnevernet er inne i familien. Advokat Heen kan bistå deg som forelder i barnevernssak.

Undersøkelsesak

En sak hos barneverntjenesten starter med at barnevernet mottar en bekymringsmelding. Barneverntjenesten vurderer alle slike meldinger, og dersom de syns det er nødvendig, starter de en undersøkelsessak. En undersøkelsessak skal normalt ikke vare lenger enn 3 måneder. Poenget med undersøkelsessaken er at barneverntjenesten skal få samle informasjon til å kunne vurdere om det skal iverksettes tiltak etter barnevernloven kapittel 4. I noen tilfeller kan undersøkelsessaken utvides til å vare 6 måneder.

Etter undersøkelsessaken, må barneverntjenesten vurdere om de skal avslutte saken eller om det skal iverksettes tiltak. Tiltak kan være ulike hjelpetiltak i hjemmet, helst i samarbeid med foreldrene. Et mer inngripende tiltak kan være omsorgsovertakelse. Dersom situasjonen anses akutt, kan barneverntjenesten akuttplassere barnet ute av hjemmet. Det avgjørende for barneverntjenesten skal hele tiden hva som vil være til det beste for barnet, og det er dette som skal styre barneverntjenestens avgjørelser.

Hjelpetiltak

Hjelpetiltak er de minst inngripende tiltak barneverntjenesten kan benytte seg av. Adgangen til å iverksette hjelpetiltak følger av barnevernloven § 4-4. Tanken bak hjelpetiltakene er at barneverntjenesten skal kunne bedre situasjonen hjemme hos familien, og slik sikre barnets beste.

Akuttplassering

Hvis barneverntjenesten mener barnet vil bli vesentlig skadelidende ved å bli værende i hjemmet, eller foreldrene ikke er i stand til å gi barnet omsorg på grunn av eksempelvis sykdom, kan barneverntjenesten akuttplassere barnet. En akuttplassering innebærer at barneverntjenesten fysisk henter barnet ut av hjemmet, og plasserer det i beredskapshjem eller på institusjon. I løpet av seks uker etter akuttvedtaket ble fattet må barneverntjenesten bestemme seg for om det skal iverksettes tiltak, ellers opphører akuttvedtaket.

Dersom du som forelder er uenig i et akuttvedtak, kan du begjære det prøvet for Fylkesnemnda. Prøving skal skje innen en uke fra klage på akuttvedtaket sendes inn. Ved slik prøving har du rett til å få dekket utgifter til advokat.

Omsorgsovertagelse

Omsorgsovertakelse betyr at barneverntjenesten krever å overta omsorgen for barnet, og at det plasseres i fosterfamilie. Dette er et svært inngripende tiltak. Barneverntjenesten sender en begjæring om omsorgsovertakelse til Fylkesnemnda. Mor og far har krav på å få dekket advokatbistand i Fylkesnemnda. Begjæringen om omsorgsovertakelse skal så behandles av Fylkesnemnda. Vedtaket fra Fylkesnemnda kan overprøves i tingretten.

Samvær

I tilfeller hvor barnet blir akuttplassert eller barneverntjenesten overtar omsorgen for barnet, er utgangspunktet etter loven at barnet har rett til samvær med foreldrene. Hvor ofte og hvordan samværet skal skje er avhengig av hva Fylkesnemnda eller tingretten anser å være til barnets beste. Det skal mye til for at foreldre skal nektes samvær med barnet.

Rettslig prøving

Både vedtak om akuttplassering og vedtak om omsorgsovertakelse fra Fylkesnemnda kan kreves overprøvd i tingretten. Som forelder har du krav på å få dekket utgifter til advokat i begge rettsinstansene.

© Advokatfirmaet Heen
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram