Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettssalen, f.eks. utferdigelse av søknader og klager og korrespondanse med motpart. Rettsråd omfatter også ren rådgivning fra advokat. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Du kan få fri rettshjelp i saker som:

 •  Barnefordelingssaker (samvær, bosted, foreldreansvar)
 •  Skifteoppgjør etter separasjon / samlivsbrudd
 •  Personskadesaker
 •  Trygdesaker
 •  Voldsoffererstatning
 •  Saker om oppsigelse / utkastelse av bolig
 •  Arbeidstvistssaker (oppsigelse / avskjed i arbeidsforhold)
 •  Saker etter utlendingsloven
 •  Saker om umyndiggjøring
 •  Saker om militærnekting.
 •  Krav om erstatning for uberettiget strafforfølgning.
 •  Saker for fylkesnemnda etter lov om sosiale tjenester og barnevernsloven.
 •  Saker for kontrollkommisjonen om psykisk helsevern.

Økonomiske vilkår:

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp i saker om barnevern og kvinnemishandling, eller hvis du som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen.
Innenfor de andre sakstypene som det gis fri rettshjelp i, er det et grunnvilkår at du kommer inn under rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser.

Inntektsgrensen:

Pr i dag kan du ikke ha en skattbar bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt som overstiger kr 246.000 på årsbasis. Er du gift, eller bor sammen med en annen - og har felles økonomi - er inntektsgrensen samlet kr 369.000.

Formuesgrensen:

Enten du er enslig, gift eller samboer, er det dessuten en forutsetning at den samlede nettoformuen ikke overstiger kr 100.000 (formue som består i egen bolig medregnes ikke

Egenandel:

Egenandel skal betales i alle behovsprøvde saker, det vil si i saker hvor man må oppfylle lovens inntektsgrenser (se over). Personer med inntekt under kr 100 000 (brutto) skal imidlertid ikke betale egenandel.

Egenandelens størrelse:

 • Fritt rettsråd - kr 1.020
 • Fri sakførsel - 25 % av rettshjelpskostnaden, men max kr 8.160.

Det skal ikke betales merverdiavgift på egenandelen. Rettshjelpsmottakeren betaler egenandelen direkte til advokaten, som krever egenandelen innbetalt på forskudd. Det skal betales egenandel for hver sak klienten får bistand i.

I følgende saker gis fri rettshjelp uten økonomisk behovsprøving og uten egenandel:

 •     Enkelte saker etter utlendingsloven
 •     Saker om umyndiggjøring
 •     Saker om militærnekting.
 •     Krav om erstatning for uberettiget strafforfølgning.
 •     Saker for fylkesnemnda etter lov om sos.tj.loven og barnevernsloven.
 •     Saker for kontrollkommisjonen for psykisk helsevern.